គណនីពិសេស

ពាណិជ្ជកម្មពីផ្ទៃតុរបស់អ្នកជាមួយ MetaTrader 4 (MT4) ដែលជាវេទិកា ជួញដូរដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅ ក្នុងពិភពលោក!

គណនីគណៈកម្មការ ZERO

ការរួមបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះជាមួយ នឹងមុខងារទំនើបរបស់ iPad នាំមកជូនអ្នកនូវដំណោះស្រាយ ពាណិជ្ជកម្មដែលទំនើបបំផុត។

គណនី MAM & PAMM

មានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មតាមបណ្ដាញ! ចូលពីកម្មវិធីរុករកនិងពាណិជ្ជកម្មដែលអ្នកចូលចិត្ត។ មិនចាំបាច់ទាញយកទេ។