គណនី VIP ប្រមូលផ្តុំដោយអ្នកជួញដូរដែលមានបទពិសោធន៍។ លក្ខណៈពិសេសសំខាន់មួយគឺការចំណាយទាបនៃការជួញដូរជាមួយនឹងគម្លាតតម្លៃទាប។ ដែនកំណត់សម្រាប់ទំហំការជួញដូរម្តងគឺ 50​ ឡត ។ យើងមានទំហំការជួញដូរអប្បបរមាចាប់ពី 0.01 ឡត ហើយទំហំការជួញដូរមានភាពបត់បែននៅត្រឹម 0.01 ។

គណនី VIP តម្រូវឱ្យមានការបើកគណនីអប្បបរមា និងបរិមាណរក្សា Equity ចំនួន 100,000 ដុល្លារអាមេរិក។ គណនី VIP ប្រើប្រាស់កម្មវិធី MetaTrader 4 ក៏ដូចជា WebTrader និងកម្មវិធីជួញដូរតាមទូរស័ព្ទផ្សេងៗ ។

VIP Account

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments: Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal: Yes
Max leverage: 1:100
Execution: Market Execution
Minimum opening deposit: USD $100,000
Minimum trade size: 0.01 lot
Trade size increment: 0.01 lot
Maximum Total Trade Size: 50 standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders: 300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency: USD
Commission: Zero Commission
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points