ប្រព័ន្ធណែនាំឈ្មួញកណ្តាល (IB) របស់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets ផ្តល់នូវឱកាសក្នុងការរកប្រាក់កំរៃជើងសារដែលកំពុងបន្តកើនឡើងលើសកម្មភាពជួញដូររបស់អតិថិជនទាំងឡាយណា ដែលត្រូវបានណែនាំមកកាន់ក្រុមហ៊ុន B.I.C. Markets។

B.I.C. Markets អោយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអ្នកណែនាំអាជីវកម្មមកក្រុមហ៊ុន ហើយយើងមានបំណងផ្តល់ការលើកទឹកចិត្តជាបន្ដបន្ទាប់ ទៅលើកម្រៃជើងសារចំពោះគ្រប់ការជួញដូរដែលអតិថិជនបានធ្វើ។

ក្នុងនាមជាឈ្មួញកណ្តាល MT4 ដែលរីកចម្រើនឆាប់រហ័សនៅក្នុងទីផ្សារកម្ពុជា B.I.C​. Markets បានកំណត់អត្រាកំរៃជើងសារ ដែលមានការប្រកួតប្រជែងខ្ពស់សម្រាប់ IB និងផ្តល់ជូននូវប្រព័ន្ធដ៏ល្អបំផុតមួយសម្រាប់ IB នៅក្នុងទីផ្សារ Forex ។

កម្មវិធីនេះរួមមាន:

  ប្រាក់ Rebate រហូតដល់ទៅ 10 ដុល្លារ ក្នុងមួយឡត ។

  ការតាមដាន Cookie កម្រិតខ្ពស់ និងរបាយការណ៍ web admin panel ។

  មិនគិតថ្លៃទៅលើឧបករណ៍ទីផ្សារ រួមមាន banners តំណភ្ជាប់ និងក្រាហ្វិក។

  កំរៃជើងសារត្រូវបានទូទាត់ចូល IB Wallet របស់អ្នកភ្លាមៗ ។

  មានអ្នកគ្រប់គ្រងគណនី IB ផ្ទាល់ ដែលតែងតែនៅចាំជួយអ្នក។

 

ទាក់ទងមកយើងនៅថ្ងៃនេះដើម្បីស្វែងយល់ពីរបៀបចុះឈ្មោះសម្រាប់ ប្រព័ន្ធ IB របស់ក្រុមហ៊ុន B.I.C Markets។