កម្មវិធីគ្រប់គ្រងការបែងចែកភាគរយទីផ្សារ (PAMM) និងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងគណនីច្រើន (MAM)​ របស់ B.I.C. Markets ត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងទុន ដែលប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ MetaTrader 4 ។

កម្មវិធីនេះផ្តល់ឱ្យអ្នកគ្រប់គ្រងទុន នូវសមត្ថភាពក្នុងការបញ្ជូនការជួញដូរពីគណនីមេទៅគណនីរងពីមជ្ឈមណ្ឌលកណ្តាល។ ហេតុផលដែលកម្មវិធីនេះទទួលបានការពេញនិយម គឺដោយសារតែភាពងាយស្រួលនៃការប្រើប្រាស់ និងការបែងចែកប្រាក់ចំណេញ និងថ្លៃគ្រប់គ្រង។ កម្មវិធី PAMM របស់យើងភ្ជាប់ដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធការិយាល័យ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនអាចចុះឈ្មោះប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្រ្តគ្រប់គ្រងទុនអាស្រ័យលើការកំណត់ដោយអ្នកគ្រប់គ្រងទុន។