គណនីពិសេសនេះផ្ទុកអ្នកជួញដូរដែលមានបទពិសោធន៏។ ចំណុចសំខាន់មួយគឺភាពបត់បែនក្នុងការកំណត់ទំហំ។ ដែនកំណត់សម្រាប់ទំហំពាណិជ្ជកម្មតែមួយគឺចំនួន 50 ។ មានទំហំពាណិជ្ជកម្មអប្បបរមាចំនួន 0,01 ហើយទំហំពាណិជ្ជកម្មមានភាពបត់បែននៅត្រឹម 0,01 ។

Premium Account ប្រើវេទិកា MetaTrader 4 ក៏ដូចជា WebTrader និងវេទិកាជួញដូរចល័តណាមួយដែលមាន។

VIP Account

Trading Platform:MetaTrader 4, WebTrader and Mobile Trading
Trading Instruments: Forex, Metals, Energy & Indicies
Fifth Decimal: Yes
Max leverage: 1:100
Execution: Market Execution
Minimum opening deposit: USD $100,000
Minimum trade size: 0.01 lot
Trade size increment: 0.01 lot
Maximum Total Trade Size: 50 standard lots per position
Maximum Simultaneous Open Orders: 300
Margin Call / Stop out level:80% / 50%
Account Currency: USD
Commission: Zero Commission
Limit and Stop Levels:Starting from 2 points