ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ផ្តល់នូវការប្រម៉ូសិនយ៉ាង​ទូលំទូលាយដល់អ្នកជួញដូរគ្រប់​ប្រភេទ។ ដើម្បីស្វែងរកការប្រម៉ូសិនដ៏ល្អឥតខ្ចោះសម្រាបអ្នកសូមមើលតារាងខាងក្រោម។

Scooter Give-a-Way

B.I.C Markets is giving a-way one of six scooters every 2 weeks until the promotion ends. This section will summarize the terms and conditions related to the Scooter Give-a-Way promotion.

ណែនាំមិត្តភក្តិ

ដើម្បីទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រូម៉ូសិន “ណែនាំមិត្ត” របស់យើងសូមចែករំលែកតំណបញ្ជូនតែមួយគត់របស់អ្នកតាមរយៈ Facebook, Twitter, អ៊ីម៉ែលឬ blog របស់អ្នក។ បន្ទាប់មកនៅពេលដែលមិត្តរបស់អ្នកបើកគណនី ដាក់ប្រាក់ជាអប្បបរមា 500 ដុល្លារ…

បន្ថែម 10% រាល់ពេលដាក់ប្រាក់

​នៅពេលដែលអ្នកដាក់ប្រាក់ក្នុងចំនួនណាមួយនៅចន្លោះពី 1,000ដុល្លារ ទៅ 200,000ដុល្លារ ទៅក្នុង​គណនីរបស់លោកអ្នក យើងនឹងផ្តល់អោយអ្នកនូវឥណទានបន្ថែចំនួន 10% សម្រាប់ធ្វើការជូញដូរ។ រៀងរាល់ពេលអ្នកធ្វើការជួញដូរបានគ្រប់ចំនួន 10 ឯកតា…

សញ្ញារបស់រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ

ប្រសិនបើអ្នក​មានគណនីជូញដូរពិតប្រាកដជាមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត អ្នកនឹងទទួលបាននៅសញ្ញារបស់រូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ តាមរយៈកម្មវិធីជួញដូរ MT4. អ្វីដែលអ្នកត្រូវធ្វើដើម្បីចាប់ផ្តើមទទួលបាននូវសញ្ញារូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិ គឺអ្នកត្រូវប្រាកដថា​គណនីជួញដូរ…

ការការពារសមតុល្យអវិជ្ជមាន

​ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត ផ្តល់អោយអ្នកនូវបណ្តុំឧបករណ៍គ្រប់គ្រងហានិភ័យមួយ ដែលជួយការពារគណនីជូញដូរ និងដើមទុនរបស់អ្នក។ការការពារសមតុល្យអវិជ្ជមាន ធានាថាគណនីរបស់អ្នកនឹងមិនធ្លាក់រហូតដល់ក្រោមសូន្យឡើយ ពេលដែលអ្នកធ្វើការជួញដូរដោយប្រើឥណទាន។ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីតបានផ្តល់…

 Facebook Like and Share

​ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត នឹងផ្តល់ការប្រម៉ូសិនលើហ្វេសប៊ុកជាច្រើនពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយដូចជា ការចូលចិត្ត និងការចែករំលែក ឬការបញ្ចេញមតិ ដើម្បីឈ្នះរង្វាន់គណនីជួញដូរមួយដោយឥតគិតថ្លៃ។
ចំណុចនេះនឹសង្វេបពីលក្ខខណ្ឌនានាដែលតម្រូវ…