ការយល់ដឹងពី Leverage

Leverage គឺជាសមត្ថភាពប្រើប្រាស់អ្វីមួយតូចដើម្បីគ្រប់គ្រងអ្វីមួយធំ។​ ការជួញដូរ Forex ពិតប្រាកដមានន័យថាអ្នកអាចមានដើមទុនតិចតួចនៅក្នុងគណនីរបស់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងចំនួនធំជាងនៅលើទីផ្សារ។

អ្នកជូញដូរភាគហ៊ុននឹងហៅវាថាជាការជួញដូរនៅលើម៉ាជីន។ ក្នុងការជួញដូរ Forex គ្មានគិតការប្រាក់លើទំហំម៉ាជីនដែលប្រើនោះឡើយ ហើយវាមិនមានបញ្ហាទោះអ្នកជាអ្នកជូញដូរប្រភេទណា ឬឥនណទានអ្វីដែលអ្នកមាននោះទេ។ ប្រសិនបើអ្នកមានគណនី ហើយឈ្មួញកណ្តាលផ្តល់ម៉ាជីន អ្នកអាចជូញដូរលើវាបាន។​

អត្ថប្រយោជន៍ជាក់ស្តែងនៃការប្រើឡេវើរេច គឺថាអ្នកអាចបង្កើតចំនួនទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដោយមានទុនតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះ។ បញ្ហាគឺថាអ្នកក៏អាចខាតបង់បរិមាណច្រើននៃការជួញដូរដោយប្រើ Leverage។ វាអាស្រ័យលើរបៀបដែលអ្នកប្រើវាដោយឈ្លាសវៃ និងរបៀបគ្រប់គ្រងហានិភ័យរបស់អ្នក។

​ការកំណត់ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ

​ក្នុងនាមជាឈ្មួញកណ្តាលដែលប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវមួយ ប៊ី.អាយ.ស៊ី. ម៉ាឃីត បានអនុវត្តការរឹតបន្តឹងគណនីដូចខាងក្រោមដើម្បីជួយអ្នកឱ្យគ្រប់គ្រងហានិភ័យបានល្អនៅពេលដែលធ្វើការជួញដូរជាមួយ Leverage។

Available LeverageMin Account BalanceMax Account Balance
100:1No MinimumNo Maximum
200:1$500$100,000
300:1$1,000$50,000
400:1$1,000$10,000

Margin & Leverage

LeverageAmount TradedLots TradedRequired Margin
100:1$100,0001.00$1,000
200:1$100,0001.00$500
300:1$100,0001.00$333
400:1$100,0001.00$250