កម្មវិធី BIC FX MetaTrader4(MT4)

MetaTrader គឺជាកម្មវិធីពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងវិស័យនេះ។ BIC FX MT4 បាននាំយកកម្មវិធី MetaTrader MT4 ដោយអោយអ្នកគ្រប់គ្រងសាច់ប្រាក់របស់ខ្លួនបង្កើតផ្ទាំងជួញដូរដែលងាយស្រួលប្រើ ជាមួយលំហូរសាច់ប្រាក់ពីអន្តរធនាគារ និងប្រតិបត្តិការឆាប់រហ័ស។

BIC FX MT4 Terminal គឺជាកន្លែងធ្វើការជួញដូរដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលអនុញ្ញាតឱ្យធ្វើការជួញដូរក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុ (Forex, CFD និង Futures) ។

BIC FX MT4 Trading Platform

វាផ្តល់នូវឧបករណ៍ចាំបាច់ និងធនធានដើម្បីវិភាគសក្ដានុពលតម្លៃនៃឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ បង្កើតប្រតិបត្តិការជួញដូរ បង្កើតនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិ (EAs) ។ វាបង្ហាញពីគោលគំនិតតែមួយ​ និងទាញយកចេញពីការជួញដូរដ៏ពេញនិយមបំផុតនៅលើពិភពលោក។

គុណសម្បត្តិ & អត្ថប្រយោជន៍

ការជួញដូរនៅលើប្រព័ន្ធជាក់លាក់អាចមានភាពខុសគ្នាពីការជួញដូរនៅលើប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត។ ខណៈពេលដែលមិនមានកម្មវិធីជួញដូរច្បាស់លាស់ណាដែលបំពេញគ្រប់តម្រូវការទាំងអស់របស់អ្នកជួញដូររនោះទេ កម្មវិធី BIC FX MT4 ផ្តល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់អ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយ។

បន្ថែមលើអត្ថប្រយោជន៍ខាងលើ យើងមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនទៀតដែលកម្មវិធីផ្តល់ជូនដូចជាលក្ខណៈប្រតិបត្តិការជួញដូរផ្សេងៗ អ៊ីមែល និងការរំលឹក។ កម្មវិធី BIC FX MT4 គឺជាអ្វីដែលអ្នកត្រូវការដើម្បីចាប់ផ្តើមការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារ Forex យ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព។

ភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់។

មតិព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ទៅក្នុងកម្មវិធីជួញដូរ។

ជាឧបករណ៍អាចវិភាគជាមុន។

សមត្ថភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យការសិក្សាវិភាគ។

មានតារាង និងការវិភាគជាច្រើន។

ជាកម្មវិធីពហុភាសា។

របាយការណ៍គណនីប្រចាំថ្ងៃ។

 មានសង្ខេបរាល់ការជួញដូរគណនីរបស់អតិថិជន។

 មានមុខងារកំណត់ការខាត។