កម្មវិធី BIC FX MetaTrader 5 (MT5)

MetaTrader 5 គឺជាកំណែថ្មីបំផុតនៃកម្មវិធីជួញដូរ Forex របស់ក្រុមហ៊ុន MetaQuotes Software Corp ។ ខណៈពេលដែល MetaTrader 5 ផ្តល់នូវការជួញដូរនៅលើទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងគ្នា ដូចជាទីផ្សារភាគហ៊ុន MT5 ភាគច្រើនប្រើតែមុខងារជួញដូរ Forex នៃកម្មវិធី។

មូលហេតុសំខាន់ដែល MT5 ត្រូវបានអនុម័ត គឺប្រព័ន្ធជួញដូរដែលអាចបត់បែនរបស់ខ្លួនដែលអនុញ្ញាតិឱ្យយុទ្ធសាស្រ្ត Forex ជាច្រើនត្រូវបានអនុវត្តរួមគ្នាជាមួយនឹងពត៌មានពេញលេញអំពីប្រតិបត្តិការជួញដូរដើម្បីរក្សាឱ្យពួកគេស្របតាមព្រឹត្តិការណ៍ទីផ្សារ។

One click Trading

លក្ខណៈពិសេសដ៏គួរឱ្យរំភើបរបស់ MT5 គឺជាព័ត៌មានពេញលេញអំពីការបញ្ជាទិញទាំងអស់ និងប្រតិបត្តិការកំពុងបើក។ វាមាននៅក្នុង Toolbox (Trade Window)។ អ្នកជួញដូរ Forex អាចតាមដានប្រតិបត្តិការបញ្ជាទិញ ទំហំជួញដូរ តម្លៃបើក ការដាក់បញ្ជាទិញលក់ និងធាតុផ្សំសំខាន់ៗផ្សេងទៀត។ ប្រវត្តិការជួញដូរក៏អាចត្រូវបានមើលនៅក្នុងផ្នែកនេះផងដែរ។

របាយការណ៍ និងការវិភាគ

MetaTrader 5 ផ្តល់នូវ tools ផ្សេងៗរាប់បញ្ចូលទាំងសូចនាករបច្ចេកទេសលើក្រាហ្វិកដែលជួយដល់អ្នកជួញដូរ Forex ក្នុងការវិភាគតម្លៃរូបិយប័ណ្ណ និងសាច់ប្រាក់ងាយស្រួល។ តារាងវេលាជាង20ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ធានាសុវត្ថិភាពក្នុងទីផ្សារ និងអ្នកជួញដូរអាចបើកតារាងអតិបរមា 100 ក្នុងពេលដំណាលគ្នា។
អ្នកជួញដូរអាចប្រើកូដតំបន់ ឬបង្កើតសូចនាករបច្ចេកទេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេនៅក្នុងបរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ថ្មី។ ជម្រើសមួយទៀតគឺដើម្បីអភិវឌ្ឍ Trading Robots (EAs) ដោយផ្អែកលើការគណនាដើម្បីអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងទីផ្សារ។